เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่สองแล้ว !! สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละหาร โดยกิจกรรมของนักเรียนผู้สูงอายุในวันนี้ (25 พ.ค. 65) มีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทำพิธีทางศาสนา และอบรมเรียนรู้ในหลักสูตร “การเตรียมตัวก่อนวัยผู้สูงอายุ, การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม” โดยนางสาววรนุช วิริยานุรักษ์นคร และนายสุรพงษ์ โพธิ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนอกจากนี้​ยังมีการทำกิจกรรมในวัยผู้สูงอายุ, การใช้ชีวิตร่วมกับคนหลายวัย และกิจกรรมเข้าจังหวะ โดยนายบุญส่ง ลักษมีพงศ์ และนายสมศักดิ์ เทศเซ็น วิทยากรชุมชน ร่วมบรรยายและสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ผ่อนคลายแก่นักเรียนฯ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นหนึ่ง​ในหลักสูตรที่จัดขึ้นในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละหาร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลละหาร