วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ได้ร่วมจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข-แมวอย่างถูกวิธี ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ จะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป