“อบต.ละหาร MOU ร่วมกับ ชุมชนหมู่บ้านภัทรวรรณ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทนแบบบูรณาการ”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทนแบบบูรณาการ กับชุมชนหมู่บ้านภัทรวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร โดยนายธวัช เรืองบุญรบ ประธานหมู่บ้านภัทรวรรณ ผู้แทนภาคประชาชนหมู่ 2 ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้พลังงานทดแทนสู่ชุมชนในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งให้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหามลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ที่มาจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นการสร้างรายได้ เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ชุมชนใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลละหารอนุรักษ์พลังงาน และรู้จักการใช้พลังงานทดแทน ในการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ผลิตพลังงาน ผ่านกระบวนการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานให้คุ้มค่า ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านพลังงาน และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่ตำบลละหาร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "NPE"

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม