“โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2564 (หมู่ 8 และ หมู่ 9 ตำบลละหาร)”
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในวันนี้เป็นการประชาคมหมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลละหาร ซึ่งการประชุมประชาคมครั้งนี้ จะทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อกำหนดเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ