“การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยตำบลละหาร”
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ละหาร นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยตำบลละหาร (Community Isolation) ร่วมกับนายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นางอรุณี วิสุทธิสระ ท้องถิ่นอำเภอบางบัวทอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้หารือและสั่งการในการดูแลจัดการภายในศูนย์พักคอย ทั้งในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในศูนย์พักคอย การนำเครื่องมือติดต่อสื่อสารเข้ามาใช้ในการติดต่อ ประสาน/อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย การจัดการขยะติดเชื้อภายในศูนย์พักคอยให้เป็นระบบและมีความปลอดภัย การจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์พักคอย การจัดยาและอาหารสำหรับผู้ป่วย และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการจัดรถสำหรับรับส่งผู้ป่วย เพื่อให้ทุกส่วนพร้อมดำเนินการก่อนเปิดศูนย์พักคอยอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยในส่วนของกำหนดเปิดใช้งานจริง จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง