“นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี
ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการเปิดศูนย์พักคอย อบต.ละหาร”
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการเปิดศูนย์พักคอย อบต.ละหาร ณ สถาบันอัร-รอบิตี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจความเรียบร้อยการบริหารจัดการภายในศูนย์พักคอย โดยมีนายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายสุชาติ เชยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นางสาววรรณภา วันแอเลาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายเกรียงไกร เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง อาจารย์ดิเรก วันแอเลาะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งนี้
ศูนย์พักคอย ตำบลละหารจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลละหาร รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้จะเป็นสถานที่แยกกักผู้ป่วยออกมาจากบ้าน สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 90 เตียง โดยจะมีการคัดกรองและดูแลอาการป่วยเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดการติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชนตำบลละหารให้มีจำนวนน้อยลงได้