“นายอำเภอบางบัวทอง
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ตำบลละหาร”
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ท้องถิ่นอำเภอบางบัวทอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ณ สถาบันอัร-รอบิตี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจความพร้อม และการเตรียมการบริหารจัดการภายในศูนย์พักคอย ทั้งในส่วนของการจัดวางเตียง การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ การระบายอากาศ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ ห้องน้ำผู้ป่วย จุดพักขยะติดเชื้อ ระบบการดูแลความปลอดภัย และการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในศูนย์พักคอย โดยมีนายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ละหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อ.นูรุลลอฮ์ (บัญญัติ) ปูเต๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักคอยดังกล่าว
สำหรับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ตำบลละหาร ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลละหาร รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้จะเป็นสถานที่แยกกักผู้ป่วยออกมาจากบ้าน สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 105 เตียง โดยจะมีการคัดกรองและดูแลอาการป่วยเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดอัตราการติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชนตำบลละหารให้ลดน้อยลงต่อไป