นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของบุคลากร เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการดำเนินการ ดังนี้
1.ส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่
                          1.1 เมื่อวันที่ 1 – 4 เมษายน 2565 ได้อนุมัติ ให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง วนิดา ศุภโยคพาณิชย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิ่บัติการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ท้องถิ่นอยากเบิก สตง.อยากตรวจ ด้านงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรม การจัดงาน การแข่งขันกีฬา การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมครั้งนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

  1. หน่วยงานเป็นผู้จัดอบรม ได้แก่
                             2.1 สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลละหาร ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสัมพันธ์พัฒนาทีมงาน และกิจกรรมฝึกปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพ”ระหว่างวันที่  4 – 6  มีนาคน  2565  ณ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จำนวน 90  คน  มีวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน  เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการอบรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานการดำเนินงานผู้ที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาทัศนคติ เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในองค์กร ลดความขัดแย้ง สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นผลประโยชน์ต่อการประสานงานและการบริหารงานร่วมกัน  และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของบุคลากรให้มีสุขภาพแข็งแรง รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

         กิจกรรมรับฟังบรรยาย   เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกลางกรุง Res Q Farm
  โดย คุณวีระ สรแสดง ประธานบริษัท Res Q Farm (ค่าไฟ 0 บาท)

  

         กิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การทำเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ตามทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน
       โดย นายทินภัทร  ฤทธิจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ไร่สุขใจ ณ บ้านเฮา ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมืองราชบุรี

กิจกรรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและกิจกรรมละลายพฤติกรรม
โดย นายบุญโชค เกาะแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

กิจกรรม Walk Rally เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
โดย นายบุญโชค เกาะแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

กิจกรรมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT
โดย นางสาวธัญทิพย์ วิภาพงศ์ศานต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย และทีมงานวิทยากร

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.