คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน สังกัดสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

332คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน งปม. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.