คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

381คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ละหาร 2565

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.