คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

271คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน งปม. 2565 (เพิ่มเติม)

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.