คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2565

737คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการงปม. 2565

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.