📣📣ประกาศ อบต.ละหาร
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
📌1) ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา ได้แก่
✅ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด
✅ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
✅ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา สังกัดกองคลัง
✅ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
✅ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 2 อัตรา สังกัดกองคลังและกองช่าง
✅ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา สังกัดกองช่าง
✅ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา สังกัดกองช่าง
✅ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา สังกัดกองช่าง
✅ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษาฯ
✅ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน
📌2) ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่
✅คนงาน (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด
✅คนงาน (ปฏิบัติงานแม่บ้าน) 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด
✅คนงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 2 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขฯ
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ท้ายประกาศนี้
🌟การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.ละหาร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 นี้
☎️สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2157 0116-8 ต่อ 125
ในวันและเวลาราชการ
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.