📣📣 ประกาศ อบต.ละหาร

รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร กรณีว่างเดิม (ปลดล็อก)

📌ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น
✅สังกัด กองคลัง

📌หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง)
✅สังกัด กองช่าง
📌หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
✅สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

📌หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร)
✅สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร

บุคคลใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และหลักฐานอื่น ๆ มายังสำนักปลัด อบต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📲สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02157 0116-8 ต่อ 125

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.