📣📣ประกาศ อบต.ละหาร

รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างใหม่)

📌ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น

✅สังกัด กองสวัสดิการสังคม

บุคคลใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และหลักฐานอื่น ๆ มายังสำนักปลัด อบต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นี้

📲สอบถามรายละเอียด โทร. 021570116-8 ต่อ 125

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.