📣📣ประกาศ อบต.ละหาร
📌รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
🌟ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารทั่วไป) ระดับต้น สังกัดสำนักปลัด อบต.ละหาร
บุคคลใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น และมีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ มาที่ สำนักปลัด อบต.ละหาร
📌ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 29 เมษายน 2566 ในวัน เวลา ราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2157 0116-8 ต่อ 125
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.