📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (รายชื่อปรากฏตามประกาศแนบท้าย)

ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี เป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้รับคะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เรียงอันดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยตามลำดับ

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี การดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามอันดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละการจะเรียกรายงานตัวเป็นหนังสือเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต่อไป

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.