ประกาศ อบต.ละหาร เรื่อง พนักงานครูผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก

 

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.